• ประชาชนจะตรวจสอบอย่างไรว่าเป็นกรมธรรม์ พ.ร.บ. จริง