•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • การแก้ไข / ยกเลิกกรมธรรม์ พ.ร.บ.
     
    การแก้ไข / ยกเลิกกรมธรรม์ พ.ร.บ.
     
   

  ถ้าทำประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ แล้วมาพบว่ามีข้อมูลผิดพลาด ควรต้องทำอย่างไร
  ท่านสามารถติดต่อขอแก้ไข หรือยกเลิกกรมธรรม์ ได้ที่สาขาของบริษัทกลางฯ ทั่วประเทศ

   


  โดยท่านต้องเตรียมเอกสารดังนี้

      1. ต้นฉบับกรมธรรม์ที่ขอแก้ไข/ยกเลิก
      2. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
      3. กรณีขอแก้ไขเกี่ยวกับตัวรถ สำเนาคู่มือการจดทะเบียนรถหรือสำเนาสัญญาซื้อ-ขาย หรือเอกสารที่แสดงให้ทราบว่าเป็นรถคันที่ต้องการแก้ไข
  หากลูกค้าไม่สามารถมาขอแก้ไข/ยกเลิกได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำการขอแก้ไข/ยกเลิกแทนได้

  โดยต้องมีเอกสารที่แนบเพิ่มเติมดังนี้ 
      1. หนังสือมอบอำนาจ
      2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้รับมอบอำนาจ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

     
    กรณีต้องการแจ้งขอแก้ไขกรมธรรม์ทางโทรศัพท์ สามารถทำได้โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
   
  1. ผู้เอาประกันภัย เป็นผู้โทรติดต่อเข้ามาเองโดยตรงเท่านั้น
  2. ข้อมูลที่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ คือ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เอาประกันภัย รายละเอียดเกี่ยวกับรถ
  3. การแก้ไขต้องไม่มีผลต่อค่าเบี้ย คือ ค่าเบี้ยประกันภัยต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
  4. ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลวันคุ้มครอง ทั้งวันเริ่มต้นความคุ้มครอง และวันสิ้นสุดความคุ้มครอง (แม้ว่าการแก้ไขนั้น ค่าเบี้ยฯจะไม่เปลี่ยนแปลงก็ตาม)
  5. การขอแก้ไขผู้เอาประกันภัยต้องดำเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันที่จัดทำกรมธรรม์

     
    ถ้าทำประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ แล้วต้องการยกเลิกกรมธรรม์ จะได้รับค่าเบี้ยคืนเต็มจำนวนหรือไม่
   


  เมื่อผู้เอาประกันภัยชำระค่าเบี้ยประกันภัยแล้ว ตามเงื่อนไขกรมธรรม์กำหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยนั้นมีผลใช้บังคับทันทีหรือเกิดความคุ้มครองทันที และเมื่อผู้เอาประกันภัยบอกยกเลิกกรมธรรม์ ในกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ในอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุ ไว้ตามตารางดังนี้

   

  จำนวนเดือนที่คุ้มครอง

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  เบี้ยประกันภัยคืนร้อยละ

  80

  70

  60

  50

  40

  30

  20

  15

  10

  0

  0

  0

   

  Link อื่นๆ