•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
  รางวัลแห่งความภูมิใจ             
 • 1. รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2547
  จากหอการค้าไทย
  2. รางวัลบริษัทประกันภัยผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย ประจำปี 2547
  จากกรมการประกันภัย
  3. รางวัลบริษัทประกันภัยผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย ประจำปี 2548

  จากกรมการประกันภัย

  4. รางวัลประเภทบุคคลดีเด่น ที่มีผลงานในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติภัย ประจำปี 2549
  จากคณะอนุกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
   
  5. รางวัลบริษัทผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชนด้านประกันภัย ประจำปี 2549
  จากกรมการประกันภัย
  6. รางวัล “เทพทอง” ครั้งที่ 9 ประเภท องค์กรดีเด่น ด้านส่งเสริมสนับสนุน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2550
  จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  7. ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 ตามมาตรฐานของประเทศไทย (NAC) และมาตรฐานของประเทศอังกฤษ (UKAS)

  จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551

  8. รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3ประจำปี 2551
  ;จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  9. โล่เชิดชูเกียรติ ในฐานะเป็นองค์กรภาคธุรกิจเอกชนด้านส่งเสริมอาชีพคนพิการ เนื่องในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2552
  จากหอการค้าไทย และ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
  10. รางวัลสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่ในภาวะยากลำบากประจำปี 2553 (รายการ โครม.....เปลี่ยนชีวิต)
  ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
    11. โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประเภทหน่วยงานดีเด่นประจำปี 2553
   จากคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (อปส.)
  12. ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ตามมาตรฐานของประเทศไทย (NAC) และมาตรฐานของประเทศอังกฤษ (UKAS)
  จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553
  13. รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น อันดับ 1ประจำปี พ.ศ. 2553

  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

  14. รางวัล “Prime Minister Road Safety Awards” ประเภทองค์กรดีเด่น ด้าน Road Safety User behavior Helmet การเพิ่มสมรรถนะรถและผู้ขับขี่ เนื่องในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 10 “ทศวรรษแห่งการลงมือทำ” (Time For Action)
  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
  15. โล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ “ถวายปณิธานล้านหัวใจ รักษ์วินัยจราจร”
  ตามโครงการถวายปณิธานล้านหัวใจ รักษ์วินัยจราจร ณห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
  16. โล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็น "องค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำแก่คนพิการประจำปี 2555"
  จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  17. รางวัล “รัษฎากรพิพัฒน์”(Taxpayers Recognition Award)ประจำปี 2555
  จากกรมสรรพากรกระทรวงการคลัง
  18. รางวัล “บริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น” อันดับ 3 ประจำปี 2555
  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
  19. มาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System-ISMS)ISO/IEC 27001:2005
  จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ จากบริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556
  20. รางวัล ICT Best Practice Awards 2014
  21. รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2556
  22. รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  23. โล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น (Call Center ดีเด่น)

  24. รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 2 ประจำปี 2557

  25. มาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013

  มาตรฐานขบวนการพัฒนาซอฟแวร์ ISO/IEC 29110-4-1:2011

  ประจำปี 2558

  26. รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 2

  ประจำปี 2558

  27. โล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น (Call Center ดีเด่น)

  รางวัล “Prime Minister Road Safety Award”

  ประจำปี 2558

  28. รางวัลเชิดชูเกียรติ “ดาวเมขลา”

  รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2

  ประจำปี 2559

  29. รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3

  ประจำปี 2559

  30. ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานของประเทศไทย (NAC) และมาตรฐานของประเทศอังกฤษ (UKAS)

  ประจำปี 2560

  31. รางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center ดีเด่น)
  ประจำปี 2561

  32. รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3

  ประจำปี 2562

  33. กิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์

  ประจำปี 2562

  34. สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด้านสนุบสนุนทรัพยากรและองค์ความรู้

  ประจำปี 2563

  35. รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2563 (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย : คปภ.)

  ประจำปี 2564

  36. รางวัลจรรยาบรรรดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564 (คณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่นและส่งเสริมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย)

  ประจำปี 2564

  37. รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด ประจำปี 2564 (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)

  ประจำปี 2564

  38. ประกาศเกียรติคุณเป็นหน่วยงาน “ค่าของแผ่นดิน” (คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)

  ประจำปี 2564