• เจ็บจากรถ หมดกังวล มีคนจ่าย กับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด