• ถาม - ตอบ การทำประกันภัย พ.ร.บ
     
    การทำประกันภัย พ.ร.บ
     
   

  อัตราค่าเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ตามที่กฎหมายกำหนดราคาเท่าไร

   
   
  1. ส่วนบุคคล  
      ไม่เกิน 75 ซี.ซี.  161.57 บาท
      เกิน 75 ซี.ซี. ถึง 125 ซี.ซี. 323.14 บาท
      เกิน 125 ซี.ซี. ถึง 150 ซี.ซี. 430.14 บาท
      เกิน 150 ซี.ซี. ขึ้นไป 645.21 บาท
      รถจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 323.14 บาท
     
  2. รับจ้าง / ให้เช่า / สาธารณะ  
      ไม่เกิน 75 ซี.ซี. -
      เกิน 75 ซี.ซี. ถึง 125 ซี.ซี. 376.64 บาท
      เกิน 125 ซี.ซี. ถึง 150 ซี.ซี. -
      เกิน 150 ซี.ซี. ขึ้นไป -
     
   

  สามารถทำประกันภัย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ได้ที่ไหน

   

  สามารถทำประกันภัย พ.ร.บ. ได้ที่ บริษัทกลางฯทุกสาขาทั่วประเทศ/ ที่ตัวแทนประกันภัย/ ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 หรือ ที่ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ

     
    ทำประกันภัย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
   

  เอกสารที่ต้องเตรียมคือ
      1. สำเนาทะเบียนรถ

      2. บัตรประจำตัวประชาชน

     
    กรณีเจ้าของรถจักรยานยนต์ไม่สามารถไปทำ พ.ร.บ.ด้วยตัวเอง ฝากให้คนอื่นทำแทนได้หรือไม่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
   

  การจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. สามารถทำได้ง่ายนิดเดียว

  โดย ผู้ขอซื้อเป็นเป็นใครก็ได้ แต่สำหรับกรณีของ  ผู้เอาประกันภัยต้องมีการแสดงตนว่าใครเป็นผู้เอาประกันภัย

  เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้องในหน้าตารางกรมธรรม์ พ.ร.บ.


  เอกสารที่ต้องเตรียมคือ
      1. สำเนาทะเบียนรถ
      2. บัตรประจำตัวประชาชน

     
   

  จะนำส่วนไหนของ พ.ร.บ.ไปใช้ในการต่อภาษี

   

  สามารถฉีกส่วนท้าย หรือส่วนหาง พ.ร.บ. เพื่อนำไปต่อภาษีที่กรมการขนส่งทางบกได้

     
   

  รถเก่า รถไม่เสียภาษี ไม่มีแผ่นป้าย ทำประกันภัย พ.ร.บ.ได้หรือไม่

   

  กรณีไม่เสียภาษีประจำปี ท่านต้องเสียค่าปรับในการขาดต่อภาษี ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายทางทะเบียน แต่หากท่านขาดต่อภาษีประจำปีเกิน 3 ปี
  จะมีผลทำให้ทะเบียนของท่านถูกนายทะเบียนระงับการใช้รถทันที ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนรถใหม่ (ตรวจสอบได้ที่กรมการขนส่งทางบก)

  สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมคือ

      1.สำเนาทะเบียนรถ

      2. บัตรประชาชน หากไม่มีสำเนาทะเบียนรถสามารถนำรถไปให้เจ้าหน้าที่ขูดเลขตัวถังรถเพื่อยืนยันว่าเป็นรถคันที่เอาประกันภัยเพียงเท่านี้ก็สามารถ
  ทำพ.ร.บ.ได้

   

  หมายเหตุ : ในกรณีหากท่านมีความประสงค์จะจัดทำ พ.ร.บ. ท่านสามารถจัดทำได้ โดยไม่มีค่าปรับ

     
   

  เจ้าของรถที่ไม่ทำประกันภัยพ.ร.บ.มีโทษหรือไม่ อย่างไร

   

  การทำประกันภัย พ.ร.บ. คือ การประกันภัยภาคบังคับ  หน้าที่ของเจ้าของรถทุกคันต้องจัดทำ ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

     
   
   

  หากเจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจเอกสารในการทำประกัน พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์

  เราจะใช้อะไรเป็นหลักฐานว่าได้ทำประกัน พ.ร.บ. แล้ว

   

  เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกดูเอกสารประกันภัย พ.ร.บ. เจ้าของรถมีหน้าที่ต้องแสดงเครื่องหมาย (หน้าตารางกรมธรรม์ พ.ร.บ.)แก่เจ้าหน้าที่
  กรณีหน้าตารางกรมธรรม์ พ.ร.บ.ชำรุด/สูญหาย สามารถขอรับได้ที่บริษัทกลางฯทุกสาขาโดยมีหลักฐาน ดังนี้


      1. ใบแจ้งความกรณีหน้าตารางกรมธรรม์ พ.ร.บ.สูญหาย
      2. หน้าตารางกรมธรรม์ พ.ร.บ.เดิมกรณีชำรุด
      3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกัน รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แทนบัตรประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
  หรือหนังสือเดินทาง แล้วแต่กรณี หากผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล ให้นำภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล
  เพื่อแสดงชื่อบุคคลที่สามารถกระทำการแทนนิติบุคคล
      4. กรณีผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ยื่นขอรับหน้าตารางกรมธรรม์ พ.ร.บ.แทน ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท)
  จากผู้เอาประกันภัย ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

     
    เอกสารกรมธรรม์รถจักรยานยนต์ ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หาย สามารถขอใหม่ได้หรือไม่
   

  กรณีกรมธรรม์รถจักรยานยนต์สูญหายสามารถขอใหม่ได้ ที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ


  โดยให้เตรียมเอกสารดังนี้
      1.สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ใบแจ้งความ)
      2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เอาประกันภัย
      3.กรณีมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ