วันวิสาขบูชา
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด