นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้เอาประกันภัย / ผู้ประสบภัย

         นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบายฉบับนี้”) จัดทำขึ้นโดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (“บริษัท”) โดยนโยบายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ “ท่าน”) ทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนถึงสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
         บริษัท ได้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

         1.คำนิยาม
         ในนโยบายฉบับนี้
             “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
             “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

         2.ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม
             ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน วัน-เดือน-ปีเกิด เลขที่หนังสือเดินทาง สัญชาติ ศาสนา ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัญชีธนาคาร เลขที่ใบขับขี่ ทะเบียนรถ เลขประจำตัวถังรถ เลขที่สัญญา ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ รูปถ่าย เสียง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามสัญญาประกันภัย เป็นต้น
             ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการรับบริการจากบริษัทหรือทำสัญญาประกันภัยหรือใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นและหรือค่าสินไหมทดแทนตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
             ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการเข้าทำสัญญากับท่าน หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรือให้บริการแก่ท่านได้อย่างเต็มรูปแบบ หรือท่านอาจจะไม่สามารถใช้บริการของบริษัทได้อย่างเหมาะสม และอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใดๆที่บริษัทหรือท่านมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
             หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่บริษัท ท่านต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ไม่ว่าจะเป็นการขอความยินยอม หรือแจ้งนโยบายฉบับนี้แก่บุคคลที่สามในนามของบริษัท เพื่อให้บริษัท สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในนโยบายฉบับนี้และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน

         3.แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
             บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
             3.1 บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง
             3.2 บริษัทได้รับข้อมูลของท่านทางเว็บไซต์ Mobile application เอกสาร ตัวแทน/นายหน้า ธนาคารซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท มูลนิธิ กู้ชีพ กู้ภัย และเครือข่ายที่เป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะที่น่าเชื่อถือ ซึ่งบริษัทกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

         4.วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
             4.1 เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อสำนักงาน เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ซึ่งสามารถตรวจดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน (https://www.oic.or.th)
             4.2 การปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่บริษัทได้รับมอบหมายตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทหรือจากหน่วยงานภาครัฐ
             4.3 เพื่อการดำเนินการของศูนย์บริหารจัดการข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
             4.4 การปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย หรือการปฏิบัติตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญาประกันภัย หรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าถึงสิทธิตามสัญญาประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย และพ.ร.บ.ประกันชีวิต
             4.5 การปฏิบัติเพื่อประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของบุคคลหรือนิติบุคคล
             4.6 การดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาประกันภัย
             4.7 การดำเนินการทางกฎหมาย กรณีต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกหรือรับช่วงสิทธิเรียกร้องกับบุคคลภายนอกหรือบริษัทประกันภัย หรือการดำเนินการใช้สิทธิเรียกคืนค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันภัย
             4.8 การจัดทำข้อมูล สถิติ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการตามสัญญาประกันภัย
             4.9 การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็นต้น
             4.10 การจัดทำข้อมูล เพื่อการศึกษา วิจัย ใช้ และเผยแพร่ ในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
             4.11 เพื่อเป็นการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น
             4.12 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจประกันภัย
             หากบริษัทอาศัยความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านย่อมไม่ส่งผลกระทบถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม

         5.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
             บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานภายนอก ดังนี้
             5.1 หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ กฎหมาย และข้อผูกพันในการดำเนินงานของสำนักงานทั้งในและต่างประเทศ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น
             5.2 บุคคลภายนอกและหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัทประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย นายหน้าประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย ผู้ประเมินวินาศภัย นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผู้สำรวจภัย บริษัทประกันภัยต่อ สำนักงาน สาขาในไทยของบริษัทประกันภัยต่างประเทศ โรงพยาบาล ศูนย์กู้ชีพ แพทยสภา กรมสรรพากร ศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ผู้เอาประกันภัย ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ผู้ครอบครองรถ พยาน ผู้รับผลประโยชน์ ทายาทโดยธรรม ผู้มีส่วนได้เสีย คู่พิพาท คู่กรณี ผู้เสียหาย ผู้รับมอบอำนาจ เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของบริษัท บุคคลและหน่วยงานอื่นใดที่มีความสัมพันธ์ ธุรกรรมหรือติดต่อกับทางบริษัท หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของการประกันภัย เป็นต้น
             5.3 ธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระเงินและการจ่ายเงิน
             5.4 ผู้ให้บริการ ซึ่งบริษัทได้มอบหมายให้ดำเนินการแทนบริษัท ในเรื่องการรับประกันภัย การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การดำเนินการทางกฎหมาย การตรวจสอบบัญชี และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัย
             5.5 หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่รัฐมอบหมาย
             5.6 หน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน

         6.การส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
             บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการหรือผู้รับข้อมูลอื่นที่อยู่ต่างประเทศ โดยบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการหรือผู้รับข้อมูลอื่นที่อยู่ต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือด้วยวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้
             6.1 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
             6.2 ได้แจ้งให้ท่านทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทาง
             6.3 ปฏิบัติตามสัญญา หรือตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญา
             6.4 ปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน
             6.5 ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้
             6.6 ดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

         7.ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
             บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันที่ยุติความสัมพันธ์กับบริษัท เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดหรืออนุญาตสำหรับการเก็บรักษาในระยะเวลาที่ยาวกว่าที่ระบุข้างต้น

         8.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
             ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้
             8.1 สิทธิในการขอเข้าถึง หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
             8.2 สิทธิในการขอให้บริษัทดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
             8.3 สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งสิทธิในการขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
             8.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
             8.5 สิทธิในการขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
             8.6 สิทธิในการขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
             8.7 สิทธิในการร้องเรียน ในกรณีที่บริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
             8.8 สิทธิในการขอถอนความยินยอม ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

         9.ช่องทางการติดต่อ
             ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อบริษัท ได้ที่
             รายละเอียดของบริษัท
             ชื่อ:                           บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
             ที่อยู่:                        เลขที่ 26 ซอยสุขุมวิท 64/2 ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง
                                              แขวงพระโขนงใต้ กรุงเทพฯ 10260
             หมายเลขโทรศัพท์: 02-100-9191
             เวลาทำการ:             8.30-17.00 น.

             รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
             เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
             ที่อยู่:                        เลขที่ 26 ซอยสุขุมวิท 64/2 ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง
                                              แขวงพระโขนงใต้ กรุงเทพฯ 10260
             หมายเลขโทรศัพท์: 02-100-9191
             เวลาทำการ:             8.30-17.00 น.

10 Mar 2023