logo1


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

      บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทขอเรียนว่าเรามีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่านโดยสังเขป ดังนี้


         + นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เอาประกันภัย / ผู้ประสบภัย
         + นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกลุ่มกิจกรรมสัมพันธ์
         + นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้า
         + นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
เลขที่ 26 ซอย สุขุมวิท 64/2 ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร 0-2100-9191 แฟ็กซ์ 0-2396-2093-4 Call Center 1791